Per 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. Deze wet maakt het mogelijk dat de Gemeenteraad in een Gemeente in een verordening kan vastleggen dat gebruikers van een woning, of diegene die een woning tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon of personen die niet in de basisregistratie personen staat ingeschreven, er voor moet zorgen dat door gedragingen in of vanuit die woning of erf of in dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden ontstaat.
Als van ernstige en herhaaldelijke hinder sprake is kan door de Burgemeester een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Dat betekent dat een last onder dwangsom kan worden opgelegd, maar Er ook een verbod worden om in of bij de woning aanwezig te zijn, voor maximaal vier weken. Voorwaarde is dat redelijkerwijs niet op een andere manier tegen de overlast kan worden opgetreden.
Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de wetgever met deze wet de Gemeenten instrumenten wil geven om vormen  van overlast tegen te gaan die niet ernstig genoeg zijn om een civielrechtelijke ontruiming te rechtvaardigen. Het zou gaan over bijvoorbeeld: (citaat uit Memorie van Toelichting):
een hond die continu blaft, omwonenden die weigeren het portiek schoon te houden, buren die laat in de nacht luidruchtige gasten over de vloer hebben. Deze vormen van weliswaar ernstige hinder zijn niet voldoende om een uithuisplaatsing of woningsluiting te rechtvaardigen. Omwonenden van de overlastgever kunnen er weinig tegen beginnen.
De bedoeling is, ook volgens de Memorie van Toelichting, dat gedragsaanwijzingen kunnen worden gegeven. Het gaat hier dus om een nieuw instrument. Dat zal enerzijds – mogelijk- goed nieuws zijn voor diegenen die overlast ondervinden. Als de gemeente ervoor kiest om op grond van de Wet Woonoverlast een verbodsbepaling in haar verordening op nemen, kunnen zij de Gemeente om handhaving verzoeken.
Anderzijds kan toepassing van deze wet ook leiden tot een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van diegenen die het onderwerp zijn van toepassing van deze wet.
Ook de toepassing lijkt geen eenvoudige zaak te worden. Wat wel en niet als overlast wordt beschouwd is vaak subjectief. Iemand die bijvoorbeeld nachtdienst heeft, en overdag slaapt, zal allicht gevoeliger zijn voor geluid overdag van bijvoorbeeld spelende kinderen van de buren, dan iemand die overdag werkt. Sommige woningen zijn erg gehorig. Hoe gaat de Gemeente vaststellen dat een portiek voldoende wordt schoongemaakt? Wat is wel en niet toegestaan voor wat geluid in de nacht betreft? Kan de gemeente zich alleen baseren op een klacht van de buren of zullen handhavers van de Gemeente zelf bewijs gaan verzamelen? Hoe ver kan een dergelijk onderzoek gaan?
Hoe de wet in de praktijk uitpakt zal moeten worden afgewacht. Heeft u vragen over de toepassing van deze wet of daarbij juridische bijstand nodig? Neem dan contact met ons op.
 [pdf-embedder url=”https://jnwadvocaten.nl/wp-content/uploads/2017/06/wetwoonoverlast.pdf”][pdf-embedder url=”https://jnwadvocaten.nl/wp-content/uploads/2017/06/memorievantoelichtingwetwoonoverlast.pdf”]

Comments are closed

%d bloggers liken dit: